M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link


  • Xét thăng hạng từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên.

   Theo Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của m88 link có ghi tại Khoản 2, Điều 17. Hiệu lực thi hành: “2. Công chức trong các cơ quan, tổ chức làm công tác lưu trữ được áp dụng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Thông tư này." Như vậy, công chức tại cơ quan hành chính nhà nước (cấp Sở) có được áp dụng để thực hiện việc xét thăng hạng được quy định tại Điều 10. Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên - Thông tư số 07/2022/TT-BNV hay không?! Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10, Thông tư 07/2022/TT-BNV có ghi: "c) Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian giữ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp thì thời gian hiện giữ chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng." Tại Điều 10 này có đề cập đến việc công chức giữ ngạch Lưu trữ viên trung cấp. Vậy xét theo điều này thì công chức hành chính nhà nước có được xem xét điều kiện để thực hiện việc xét thăng hạng hay Thông tư chỉ áp dụng dành cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp?!

  • Áp dụng VBHN 09 của BNV

   Em xin hỏi! m88 link vừa ký VBHN số 09 về công chức và người hoạt động k chuyên trách ở cấp xã, phường, ấp, khóm. Vậy văn bản này áp dụng cho các tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết ban hành trước đó được chưa, hay còn phải chờ sửa đổi, bổ sung nghị định 34 rồi mới áp dụng ạ! Xin cảm ơn!

  • Làm những công việc khác theo m88 link tư 13/2019/TT-BNV

   Kính thưa Bộ nội vụ: Theo m88 link tư 13/2019/TT-BNV quy định nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, theo đó cuối các nhiệm vụ được giao thì đều có một câu là: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do chủ tịch UBND cấp xã giao. Như vậy theo tôi hiểu việc giao nhiệm vụ khác là giao những nhiệm vụ không phải nhiệm vụ theo quy định trong m88 link tư 13/2019 và cả nhiệm của các chức danh khác mà chỉ giao những nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ của các chức danh công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã quy định. Kính mong Bộ nội vụ trả lời. Trân trọng!

TRANG/CỔNG THÀNH PHẦN