M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Danh sách đơn vị

Tên đơn vị Điện thoại Email
Lãnh đạo m88 link Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Văn phòng Bộ Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Tổng đài: 024.62820404
Văn phòng Đảng ủy Bộ Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Văn phòng Công đoàn m88 link Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Văn phòng Đoàn Thanh niên m88 link Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Tổ chức cán bộ Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Tổ chức - Biên chế Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Công tác thanh niên Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Kế hoạch - Tài chính Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Tiền lương Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Công chức - Viên chức Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Chính quyền địa phương Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Hợp tác quốc tế Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Tổ chức phi chính phủ Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Cải cách hành chính Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Vụ Pháp chế Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Thanh tra Bộ Tổng đài: 024.62820404 [email protected]
Ban Tôn giáo Chính phủ 024.38248763; Fax: 02438256300 [email protected]
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tổng đài: 08043004; Fax: 08044682 [email protected]
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 024.37660370; Fax: 024.37665165 [email protected]
Học viện Hành chính Quốc gia 024.38343223. Fax: 024.38358943
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 024.37533659 - 024.37532864; Fax: 024.37532955 [email protected]
Viện Khoa học tổ chức nhà nước 024.39740195 - Fax: 024.39783952 [email protected]
Trung tâm Thông tin 024.62821010 [email protected]
Tạp chí Tổ chức nhà nước Tổng đài: 024.62820404 [email protected]