M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Thanh tra, kiểm tra

Công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Bình Phước

17:14 04/04/2023 | Lượt xem : 2369

Ngày 04/4, tại UBND tỉnh Bình Phước, Thanh tra m88 link tổ chức công bố quyết định của Chánh Thanh tra m88 link thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại tỉnh Bình Phước, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/3/2023.

Thứ trưởng m88 link Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.
Thứ trưởng m88 link Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Buổi công bố

Tham dự Buổi công bố quyết định có ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra m88 link cùng các thành viên Đoàn Thanh tra m88 link; Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Bình Phước.
Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Buổi công bố

Phát biểu tại Buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra m88 link nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra m88 link; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng m88 link phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.
Phó Chánh Thanh tra m88 link Trần Ngọc Huy, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại Buổi công bố

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra m88 link, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 191/QĐ-TTBNV ngày 24/3/2023 của Chánh Thanh tra m88 link và triển khai cuộc thanh tra, nêu mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; lịch làm việc của Đoàn thanh tra; quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra và đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ m88 link qua báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung thanh tra tại Quyết định thanh tra đã nêu.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền phát biểu tại Buổi công bố

Thay mặt UBND tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra để triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra để làm việc với Đoàn thanh tra đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Buổi công bố, Thứ trưởng m88 link Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng nhấn mạnh, buổi công bố Quyết định thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ trưởng m88 link đề nghị, trong quá trình thanh tra đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.
Toàn cảnh Buổi công bố


Thanh Tuấn - Tài Đức