M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Thanh tra, kiểm tra

Thông báo Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

08:37 15/03/2023 | Lượt xem : 2328

Sáng ngày 07/3, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Thanh tra m88 link tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của m88 link.

Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự Buổi công bố, về phía Thanh tra m88 link có Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra Trần Ngọc Huy và thư ký Đoàn Thanh tra. 

Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và một số công chức lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại Buổi công bố kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra hàng năm của m88 link, m88 link qua hoạt động thanh tra, Thanh tra m88 link đã kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cấp trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ để tổng hợp, báo cáo và tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét sửa đổi, thay thế cho phù hợp, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển; đồng thời, phát hiện những hạn chế, thiếu sót về công tác tổ chức, cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp xử lý, khắc phục; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của m88 link; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Buổi công bố, theo ủy quyền của Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra m88 link Trần Ngọc Huy, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 135/KL-TTBNV ngày 03/3/2023 của Chánh Thanh tra m88 link thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của m88 link tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2022.

Phát biểu tại Buổi công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng thống nhất và tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra, ghi nhận các nội dung trong Kết luận thanh tra là đúng thực tế và kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra, cùng với đó chỉ đạo rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức do tỉnh ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Minh Hùng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp, tính chuyên nghiệp, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật của Đoàn Thanh tra trong quá trình thanh tra; đồng thời đề nghị Lãnh đạo m88 link, Thanh tra m88 link tiếp tục quan tâm, hướng dẫn tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai việc thực hiện Kết luận thanh tra.

Kết luận Buổi công bố, Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương cho biết, qua Kết luận thanh tra vừa được công bố, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức giai đoạn 2020 - 2022. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã cầu thị, khẩn trương, kịp thời khắc phục một số hạn chế, thiếu sót ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp.

Chánh Thanh tra m88 link Nguyễn Mạnh Khương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm được nêu trong Kết luận thanh tra và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra m88 link xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện.  


Anh Cao (Nguồn: Thanh tra m88 link cung cấp)