M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Quyết định số 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của m88 link

2. Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của m88 link

3.Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của m88 link

 

4. Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của m88 link về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

 

5. Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của m88 link

6.Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý của m88 link

 

7. Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của m88 link

 

 

 

 

11.Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng m88 link về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của m88 link

 

 

Dịch vụ công mức 3, 4BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

 

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

 

VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

VỤ TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

 

(Chọn Cơ quan: m88 link tại "Tìm kiếm nâng cao")Dịch vụ công mức 2

STTTên thủ tụcLĩnh vựcCấp giải quyếtTải về
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thủ Tục Cấp Giấy Phép Thành Lập Và Công Nhận Điều Lệ Quỹ (Thủ Tục Hành Chính Cấp Trung Ương)
Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm
Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm
Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình.