M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

 

 

1.m88 link
2.Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước
2.1 Cơ cấu tổ chức Chính phủ
2.2 Bộ và cơ quan ngang Bộ
2.3 Cơ quan thuộc Chính phủ
2.4 Quản lý biên chế
2.5 Quy trình thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể tổ chức
3.Chính quyền Địa phương
3.1 Đơn vị hành chính
3.2 Đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt
3.3 Thông tin về các hoạt động chính quyền địa phương
4.Địa giới hành chính
4.1 Bản đồ hành chính Việt Nam
4.2 Quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính
4.3 Hồ sơ địa giới hành chính các cấp
4.4 Hướng dẫn giải quyết tranh chấp địa giới hành chính
4.5 Thông tin về thay đổi địa giới hành chính
5.Công chức - Viên chức
5.1 Thông tin về công chức - viên chức nhà nước
5.2 Thủ tục tuyển dụng công chức - viên chức
5.3 Thủ tục thi nâng ngạch, chuyển ngạch
5.4 Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm
5.5 Khen thưởng, kỷ luật
5.6 Quy chế, quy định khác trong lĩnh vực công chức - viên chức
6.Công tác tiền lương
6.1 Ngạch, bậc lương của công chức nhà nước
6.2 Ngạch, bậc lương của viên chức nhà nước
6.3 Ngạch, bậc lương của công chức cấp xã
6.4 Ngạch, bậc lương của lực lượng vũ trang
6.5 Ngạch, bậc lương của các đối tượng khác
6.6 Thủ tục nâng lương, xếp lương
6.7 Chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng
6.8 Tiến trình của cải cách chính sách tiền lương
6.9 Hoạt động của Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương
6.10 Thông tin khác về công tác tiền lương
7.Tổ chức phi Chính phủ
7.1 Thủ tục thành lập, giải thể Hội, Tổ chức phi Chính phủ
7.2 Hướng dẫn xây dựng điều lệ và quy chế hoạt động của Hội, Tổ chức phi Chính phủ
7.3 Thông tin về Hội, Tổ chức phi Chính phủ
8.Dịch vụ công
8.1 Danh sách các dịch vụ công
8.2 Cơ quan quản lý và cung cấp
8.3 Thủ tục và biểu mẫu giải quyết các dịch vụ công
9.Hợp tác quốc tế
9.1 Chương trình và dự án
9.2 Hợp tác với ASEAN về công vụ
9.3 Thông tin về hợp tác quốc tế
10.Thanh tra nội vụ
10.1 Chương trình kế hoạch thanh tra
10.2 Quy định về giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật công chức
10.3 Kết quả thanh tra nội vụ
10.4 Quy định về công tác phòng, chống tham nhũng
10.5 Thông tin khác về công tác thanh tra
10.6 Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra
10.7 Mẫu văn bản, mẫu biểu trong thanh tra về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CCVC
11.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
11.1 Tiêu chuẩn, chế độ đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước
11.2 Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
11.3 Chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng
11.4 Thông tin về công tác đào tạo, bồi dưỡng
12.Công tác pháp chế
12.1 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức
12.2 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại m88 link
12.3 Công tác kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
12.4 Công tác rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật
12.5 Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
13.Công tác kế hoạch
13.1 Các chương trình đề án, dự án
13.2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao
13.3 Các số liệu thống kê
14.Nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước
14.1 Kế hoạch và nội dung nghiên cứu
14.2 Kết quả nghiên cứu về tổ chức bộ máy
14.3 Kết quả nghiên cứu về đội ngũ công chức - viên chức và chế độ công vụ
14.4 Kết quả nghiên cứu về quản lý Hội, Tổ chức phi Chính phủ và dịch vụ công
14.5 Kết quả nghiên cứu khoa học khác
15.Nghiên cứu trao đổi
15.1 Chuyên đề về công tác tổ chức nhà nước
15.2 Ý kiến đóng góp cho Ngành Tổ chức Nhà nước
15.3 Chương trình điều tra xã hội học
16.Hỏi và đáp chính sách
16.1 Giải đáp về tổ chức bộ máy nhà nước
16.2 Giải đáp về chính quyền địa phương
16.3 Giải đáp về Hội, Tổ chức phi Chính phủ
16.4 Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức
16.5 Giải đáp các chính sách tiền lương
16.6 Giải đáp các vấn đề khác về lĩnh vực Tổ chức nhà nước
17.Lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ
18.Chỉ đạo điều hành
19.Dự thảo văn bản
20.Danh bạ điện thoại
21.Các đề án, dự án
22.Biểu mẫu
23.Tin tức
23.1 Tin hoạt động của m88 link
23.2 Tin nổi bật
23.3 Điểm tin trong nước