M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

m88 link

m88 link

M88 🎖️ Link chuẩn vào W88 Mobile nhanh mới✔️nhất ⭐️ Cách Vào M88

Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của m88 link

16:41 22/05/2023 | Lượt xem : 757

Sáng ngày 19/5, tại Trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính m88 link cuộc họp tổ chức Họp mở rộng nhằm đánh giá tình hình, kết quả cải cách hành chính những tháng đầu năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2023 của Bộ.
Thứ trưởng m88 link Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của m88 link chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của m88 link; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.


Thứ trưởng m88 link Nguyễn Trọng Thừa  phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời, cải cách hành chính cũng luôn được Đảng coi là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ; đồng thời, tiếp tục duy trì, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Bộ, Thứ trưởng Nuyễn Trọng Thừa cho rằng các đơn vị cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thống nhất trong nhận thức và hành động, phối hợp tốt, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ. 

Thứ trưởng ghi nhận sự cố gắng, tích cực tham mưu của Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, công tác cải cách hành chính của m88 link đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bám sát Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; qua đó đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó; Đặc biệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ; Các nội dung cải cách hành chính được triển khai đồng bộ,  nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực… được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện có kết quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ trong thời gian tới. 

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính của m88 link m88 link qua việc phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Bộ. Đồng thời, cần nhìn nhận một cách thẳng thắng những vấn đề chưa thực hiện tốt, qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác cách hành chính của Bộ, từ đó chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả". 


Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng báo cáo tình hình, kết quả
công tác cải cách hành chính các tháng đầu năm, đề xuất phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
Phó Vụ trưởng Đỗ Quý Tiến trình bày dự thảo báo cáo phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của m88 link

Hội nghị đã được nghe Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng trình bày khái quát kết quả cải cách hành chính của m88 link những tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ thời gian tới và Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Đỗ Quý Tiến bày dự thảo báo cáo phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của m88 link và đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến góp ý, trao đổi thắng thắn của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính để thời gian tới m88 link triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ được đẩy mạnh thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu Kết luận Cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận và đánh giá cao Vụ Cải cách hành chính cùng một số đơn vị có liên quan đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo, cho Bộ trưởng trong việc hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính trong phạm vi m88 link nói riêng, trên phạm vi cả nước nói chung. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa giao Vụ cải cách hành chính xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tập huấn để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ, đồng thời hoàn thiện dự thảo báo cáo Phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính để báo cáo Bộ trưởng.

Các đơn vị bị trừ điểm phải có báo cáo giải trình lý do, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục để nâng cao kết quả cải cách hành chính của đơn vị mình trong năm 2023 và các năm tiếp theo.


Quang cảnh Cuộc họp


Phương Hằng